picture-2600 (2) (1)
picture-2600 (6)
picture-2600 (1)
New_1_04-11-2017_175226 (1)
Paard met conny (1)
picture-2600 (5)
picture-2600 (2)

september 2023 interview met "Mensport"


Maart 2022


Dit jaar gaan wij veel aandacht besteden aan het optimaliseren van wegen en paden. Inmiddels is er al plaatselijk onderzoek gedaan door mensen van de KNHS en leden van het bestuur is er een planning om er in ieder geval voor te zorgen dat er met name een aantal routes goed doorgankelijk en veilig worden gemaakt en blijven. Hiervoor dus graag nog knelpunten aanleveren!!


8 t/m 12 sept 2021 WK TWEESPANNEN KRONENBERG


Stan behaalde een mooie 6e plaats en met het team haalde hij brons! Hulde

Februari 2021


De nieuwe I&R-regels die van kracht worden met ingang van 21 april a.s. informatie via de onderstaande links:


https://www.lto.nl/strengere-ir-paardenhouderij-aanstaande/


https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen


https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/11/Vragen-LTO-IR-paard-per-categorie-met-antwoord.pdf


Juli 2020


Inmiddels is de Heischenweg opgeknapt en is ook een smalle doorgang bij 't Lintje aangepakt.


April 2020


Uitspoeling en omgevallen bomen.
De veldweg van Ingber naar Stokhem genaamd "Heischenweg" is op een aantal plaatsen diep uitgespoeld en er liggen 3 omgewaaide bomen zodat de weg totaal gesperd is.
Deze weg is toe aan een grote opknapbeurt, in het bovenste gedeelte zijn diepe gleuven uitgespoeld zodat het heel gevaarlijk is voor koetsen en fietsen. Hier dient het water van de weg afgeleid te worden dmv 2 of 3 drempels en de sleuven moeten opgevuld worden met korrelmix.


In maart is deze melding bij de gemeente Gulpen-Wittem geplaatst en een maand later is het weer mogelijk om van Ingber naar Stokhem v.v. te rijden!Het is nog niet helemaal gerepareerd, de gemeente is nog aan het pad bezig.

Oktober 2018


Mededeling over ruiter- en menpaden


12-8-2018


Beste Menners;


Na lang zoeken en na een incident met onze plaatselijke caféhouder vorige week heb ik de regelgeving betreft het opruimen van paardenmest in Nederland uitgezocht.


Eijsden – Margraten heeft haar eigen regels wat dit betreft en die wijken af van de APV die voor zover ik weet in alle andere gemeentes geldt.(zie hieronder). Het komt er in het kort op neer dat: als je in de bebouwde kom de mest zo spoedig mogelijk opruimt, ben je niet strafbaar. Ook is het zo dat de politie hiertegen niet kan optreden, maar wel de handhavingsambtenaren van de betreffende gemeente.

M. vr. Gr.; Wiel Prevoo


APV Eijsden Margraten :


Artikel 2:58a Verontreiniging door rijdieren


  • 1. De eigenaar of houder van een rijdier die zich met dit rijdier op een openbare plaats gelegen binnen de bebouwde kom begeeft, is verplicht er voor te zorgen dat de uitwerpselen van dat rijdier worden verwijderd.


  • 2. Het college kan andere plaatsen aanwijzen waar het gebod genoemd in het eerste lid eveneens geldt.


  • 3. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het gebod genoemd in het eerste lid niet geldt.


  • 4. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van het rijdier er zorg voor draagt dat de uitwerpselen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.


APV Overheid(rest van Nederland) :


Artikel 2:58a Verontreiniging door paarden

  • 1. De eigenaar of houder van een paard is verplicht ervoor te zorgen dat dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet:


  • a. Op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd is voor het verkeer van voetgangers, fietsers en bromfietsers;


  • b. Op een voor kinderen ingerichte openbare speelplaats;


  • c. Op een andere door het college aangewezen plaats


  • 2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van het paard er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Privacyverklaring Menvereniging Mergelland


Menvereniging Mergelland draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u is verstrekt te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor het voeren van een correcte ledenadministratie en het realiseren van het doel van de vereniging.


Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt dan uitsluitend na uw schriftelijke toestemming. Uw e-mailadres wordt door de vereniging alleen gebruikt voor toezending van informatie over verenigingsactiviteiten van onze eigen vereniging en ons bekende verenigingen met welke regelmatige samenwerking plaatsvindt.


U kunt te allen tijde een verzoek indienen voor inzage, correctie en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens.


Onze website bevat foto’s waarop leden (en hun minderjarige kinderen) zichtbaar kunnen zijn. Mocht u tegen herkenbaarheid bezwaar hebben, dan worden deze beelden op uw verzoek verwijderd.


Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verworven, noodzakelijk is.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.